IELTS STEP 3

Đây là bộ giải pháp học tập thành công ESSE (Eva Successful System English) giúp cho mọi người đều có thể tiếp cận Ielts band 5.0 - 6.5 một cách thuận lợi dễ dàng.
EVA TRINH OOB
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ được hướng dẫn để đạt được các kỹ năng IELTS một cách toàn diện, tiếp thu nhanh, phát triển 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết thuận theo tự nhiên và lưu loát

Bạn sẽ sở hữu 6 kỹ năng quan trọng bật nhất chỉ có ở bộ giải pháp ESSE là:

 • Pronuciative Skill for Ielts
 • Reading Skill for Ielts
 • Speaking Skill for Ielts
 • Memory Skill for Ielts
 • Listening Skill for Ielts
 • Reflexing Skill for Ielts
 • Writting Skill for Ielts

Giới thiệu khóa học

Bộ Giải pháp ESSE - IELTS band 5.0 - 6.5 này thích hợp cho: 

+ Những học viên đã qua bộ chương ESSE Ielts band 3.0 - 5.0

+ Những học viên đã qua bộ chương trình ESSE - step1, ESSE - step 2

+ Những học viên muốn nâng cao trình độ, khám phá IELTS

Nội dung khóa học

 • Unit 1: RED MAGIC (part 1)
 • Reading Skill 1:49
 • Memory Skill 1:52
 • Listening Skill
 • Unit 2: BLOOK IS THICKER THAN WATER
 • Pronunciation skill 3:47
 • Unit 3: HOME FROM HOME
 • Unit 4: Places and Building
 • Unit 5: Tell a little bit something about the story
 • Unit 6: Watch this video 1:51
 • Unit 7: Document about this story
 • Unit 8: Video Mindmap Tree Oho for this topic 1:54
 • Unit 9: Mobile phone 3:51
 • Unit 10: Document for Unit 9
 • Unit 11: Mindmap tree Oho
 • Unit 12: Video practising speaking 7:33
 • Unit 13: Watch video for this topic 1:53
 • Unit 12: Document for unit 40
 • Unit 13: Mindmap Tree OHO
 • Unit 14: Coco Chanel MapTree 1 1:56
 • Unit 15: Coco Chanel MapTree 2 1:16
 • Unit 16: Coco Chanel Maptree 3 1:34
 • Unit 17: Coco Chanel Maptree 4 1:20
 • Unit 18: Coco Chanel Maptree 5 1:56
 • Unit 19: Document 2
 • Unit 20: Listening the lesson 3:12
 • Unit 21: Document
 • Unit 22: Phonetics
 • Unit 23: Map Tree 1 2:46
 • Unit 24: Map Tree 2 2:52
 • Unit 25: Watch this video 1:46
 • Unit 26: Maptree 1 7:08
 • Unit 27: Document
 • Unit 28: Maptree 2 4:31
 • Unit 29: Maptree 3 3:30
 • Unit 30: Maptree 4 3:29
 • Unit 31: Watch this video 5:31
 • Unit 32: Document - phonetics - translate
 • Unit 33: Map OHO Tree 2:39
 • Unit 20: Vòng xoay trí nhớ 1
 • Unit 21: Vòng xoay trí nhớ 2
 • Unit 22: Vòng xoay trí nhớ 3
 • Unit 23: Vòng xoay trí nhớ 4
 • Unit 24: Vòng xoay trí nhớ 5
 • Unit 25: Vòng xoay trí nhớ 6
 • Unit 26: Vòng xoay trí nhớ 7
 • Bài 27: Christmas Trees - Vòng xoay trí nhớ
 • Unit 1: Music store is awesome
 • Unit 2: Video for listening 1:25
 • Unit 3: It's your turn like this girl 1:25
 • Unit 4: It's your turn like this boy 1:25
 • Unit 1: Document d2
 • Unit 2: Map tree Part 1 d2
 • Unit 3: Map Tree Part 2 d2
 • Unit 4: Video full d2 0:48
 • Unit 5: It's your turn part 1 d2 1:06
 • Unit 6: It's your turn part 2 d2 0:59
 • Unit 1: Document
 • Unit 2: Map Tree Part 1
 • Unit 3: Map Tree Part 2
 • Unit 4: Video full 0:58
 • Unit 5: It's your turn part 1 1:03
 • Unit 6: It's your turn part 2 1:03
 • Unit 1: Document
 • Unit 2: Map Tree
 • Unit 3: Map Tree
 • Unit 4: Video full 0:50
 • Unit 5: It's your turn part 1 0:52
 • Unit 6: It's your turn part 2 0:50
 • Unit 1: Document
 • Unit 2: Video full 1:44
 • Unit 3: It's your turn part 1 1:48
 • Unit 4: It's your turn part 2 1:48
 • Unit 1: Document
 • Unit 2: Video full 0:39
 • Unit 3: It's your turn part 1 0:48
 • Unit 4: It's your turn part 2 0:47
 • Unit 1: Document
 • Unit 2: Video full 1:51
 • Unit 3: It's your turn part 1 1:51
 • Unit 4: It's your turn part 2 1:51
 • Unit 1: Document
 • Unit 2: Video full 2:18
 • Unit 3: It's your turn part 1 2:14
 • Unit 4: It's your turn part 2 2:14
 • Unit 1: Đề bài
 • Unit 2: Document for topic
 • Unit 3: Video for topic 1:12
 • Unit 4: Document for conversation
 • Unit 5: Video full 1:19
 • Unit 6: Part 1 1:19
 • Unit 7: Part 2 1:19
 • Unit 1: Đề bài
 • Unit 2: Document for topic
 • Unit 3: Video for topic 1:33
 • Unit 4: Document for conversation
 • Unit 5: Video full 1:33
 • Unit 6: Part 1 1:33
 • Unit 7: Part 2 1:33
 • Unit 1: Document
 • Unit 2: Video full 2:12
 • Unit 3: Video ghi nhớ 2:09
 • Unit 4: Part 1 2:13
 • Bài 111: Part 1 2:13
 • Bài 112:

Thông tin giảng viên

EVA TRINH OOB
260 Học viên 9 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

2.500.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 2 phút
Giáo trình: 105 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC